Yrittäjyyskasvatus

4 vuosiviikkotuntia, joista 8. luokalla 2 vvh ja 9. luokalla 2 vvh.

Tavoitteet

Oppilaan kasvun tukeminen oma-aloitteiseksi, aktiiviseksi ja yhteistyötaitoiseksi kansalaiseksi. Oppilaan omaehtoisen, sisäisen yrittäjyyden vahvistaminen ja yrittäjämäisten toimintatapojen  omaksuminen. Opetetaan perustietoja taloudesta ja kaupan alasta, jotta oppilas oppisi asennoitumaan myönteisesti yritystoimintaan ja ymmärtäisi yritteliäisyyden merkityksen omansa ja yhteiskunnan hyvinvoinnin tekijänä. Oppilas oppii yritystoiminnan perusteet ja yrityksen perustamisen vaiheet, sekä yrityksen toiminnan pyörittämisen ja lopettamisen. Lisäksi tutustutaan oman kunnan elinkeinoelämään yritysvierailujen avulla.

Oppisisällöt

8. luokka

Opiskellaan perustietoja yhteiskunnan, kaupan ja yritystoiminnan eri osa-alueilta. Käytetään vaihtelevia työtapoja, painopiste on ryhmätöissä ja erilaisissa projekteissa. Korostetaan oppilaiden omaa aktiivisuutta ja omien erityistaitojen ja kiinnostuksen kohteiden hyödyntämistä. Mahdollisuuksien mukaan tehdään opintovierailuja sekä kutsutaan vierailevia luennoitsijoita yritysmaailmasta.

Käsiteltäviä aihealueita ovat:

Rahan merkitys taloudessa

-         perustietoja raha- ja pankkitoiminnasta

-          laskujen maksaminen ja maksutavat

-         oman talouden suunnittelua ja hallintaa, talousarvion tekeminen

-         NY - Oma talous -opinto-ohjelman suorittaminen

Perehtyminen kaupan alaan

-         tavaran tuotantoketju

-         koti- ja ulkomaankauppa

-          kuluttajansuoja

Mainonta ja markkinointi

-         markkinoinnin perusteet, tutustutaan mainontaan

-         tutustutaan eri medioihin ja niiden rooliin

-          laaditaan ja analysoidaan mainoksia

Yritystoiminta ja yrittäjyys

-         pohditaan yrittäjyyden edellytyksiä

-         yrittäminen elinkeinona

-         yrittäminen Suomessa

-         eri yritysmuodot, yrityksen perustaminen

-         kokoustekniikka

-         kirjanpito

-         liikeidean hahmottaminen

-         tutustuminen yrittäjän sidosryhmiin

 

9. luokka

Osallistuminen Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan lukuvuoden ajaksi. Oppilaat perustavat 2-5 hengen yrityksiä, jotka simuloivat oikeaa yritystoimintaa ja toimivat lukuvuoden ajan. Yritykset hankkivat neuvonantajan talouselämästä, valmistavat, markkinoivat ja myyvät tuotteitaan/palveluitaan ja osallistuvat koulutusohjelman järjestämiin kilpailuihin.

Arviointi

Numeroarvostelu. Numero muodostuu tuntiaktiivisuudesta (1/3), ryhmätöistä ja projekteista (1/3), sekä portfoliosta tai kokeesta (1/3). Itsearviointia ja oman sekä ryhmän toiminnan analysointia käytetään opettajan arvioinnin ohessa.

Linkit

Nuori yrittäjyys - NY vuosi yrittäjänä
YES-keskus - Varsinais-Suomen YES-keskus
Meidän Yläne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .